Parking

Godziny otwarcia

poniedziałek – sobota 8:30 – 20.30
niedziele handlowe     8.30 – 20.30

DLA KLIENTÓW GALERII

1,5 GODZINY BEZPŁATNIE

KAŻDA KOLEJNA GODZINA
PŁATNA 2 ZŁ.

 

REGULAMIN PARKINGU

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin parkingu dotyczy warunków wjazdu i korzystania z parkingu Galerii Gorlice zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 6 w Gorlicach (zwanego dalej „Parkingiem”).

2. Poprzez wjazd na Parking kierujący pojazdem (zwany dalej „Użytkownikiem”) zawiera z właścicielem Parkingu (dalej jako „Właściciel”) lub działającym w jego imieniu zarządcą (zwanym dalej „Zarządcą”) umowę najmu miejsca parkingowego w warunkach opisanych w regulaminie (zwaną dalej „Umową”). Umowa ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z Parkingu (art. 69 oraz art. 384 §1 i §2 K.C.)

3. Zawarcie Umowy jest całkowicie dobrowolne.

4. Przedmiot Umowy nie obejmuje nadzoru przez Właściciela lub Zarządcę nad pozostawionymi na Parkingu pojazdami ani nad znajdującym się w nich mieniem.

5. Użytkownik poprzez wjazd na teren Parkingu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

II. PARKING

1. Parking jest parkingiem bezpłatnym przez pierwsze 1,5 godziny, po tym czasie parking staje się parkingiem PŁATNYM w cenie 2 zł/godzinę. Parking jest niestrzeżony, służy wyłącznie dla klientów Galerii Gorlickiej. Parking jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:30 do 20:30. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Parkingu i przebywania na jego terenie tylko w godzinach jego otwarcia.

2. Właściciel i Zarządca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, do których doszło w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu Użytkownika na terenie Parkingu skutkiem działania lub zaniechania Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej.

3. Właściciel i Zarządca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe Użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu Użytkownika.

4. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu Użytkownik nie zawiera z Właścicielem lub Zarządcą umowy przechowywania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Właściciela i Zarządcę do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika.

III. ZASADA KORZYSTANIA Z PARKINGU

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w tym do stosowania się do wszelkich znaków drogowych, ustawionych na Parkingu oraz przestrzegania zasad organizacji ruchu. Niezależnie od powyższego Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników obsługi i ochrony Parkingu zatrudnionych przez Zarządcę.

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na Parking pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju materiały, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia Użytkownik takiego pojazdu odpowiada za wszelkie szkody na mieniu powstałe w związku z wjazdem tego pojazdu na Parking.

3. Na terenie Parkingu wolno poruszać się z prędkością maksymalną 20 km/h.

4. Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych.

5. W czasie parkowania Użytkownik zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawić swój pojazd w wyznaczonych miejscach w sposób niezasłaniający wyznaczonych miejsc parkingowych.

6. Pojazdy pozostawione na Parkingu poza godzinami jego funkcjonowania zostaną odholowane na koszt i ryzyko Użytkownika.

7. Jeżeli Użytkownik poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami, bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania karty osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym miejscu za szybą samochodu, Właściciel lub Zarządca będą uprawnieni do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika.

8. Użytkownik, którego pojazd został odholowany z terenu Parkingu, winien bezzwłocznie zgłosić się do zarządcy obiektu, celem przeprowadzenia procedury odzyskania pojazdu. Procedura odzyskania pojazdu zostanie przeprowadzona na koszt Użytkownika.

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone przez niego osobom trzecim oraz Właścicielowi i/lub Zarządcy na terenie Parkingu szkody (w tym uszkodzenia i zanieczyszczenia). W razie powstania szkody Użytkownik zobowiązany jest przed opuszczeniem Parkingu do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o szkodzie.

10. Na terenie Parkingu zabronione jest:

a) Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia
b) Picie alkoholu
c) Magazynowanie paliw i substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie
d) Tankowanie pojazdów
e) Pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem
f) Naprawianie, mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w tym w szczególności wody chłodzącej, paliwa lub oleju,
g) Prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania
h) Jazda na rolkach, deskorolkach
i) Świadczenie jakichkolwiek usług lub sprzedaży bez zgody Właściciela lub Zarządcy
j) Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń lub spotkań w szczególności wieców, imprez sportowych, akcji promocyjnych lub reklamowych, bez zgody Właściciela lub Zarządcy.
Właściciel i/lub Zarządca są uprawnieni do usunięcia z terenu Parkingu osoby niestosującej się do postanowień regulaminu.

11. W przypadku zaistnienia nagłego zagrożenia, Właściciel i/lub Zarządca są upoważnieni do usunięcia pojazdu Użytkownika z Parkingu bez uiszczenia z tego tytułu Użytkownikowi jakiegokolwiek odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Zarządca Galerii Gorlickiej